Environmentální management

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Informace » Environmentální management

Environmentální management

eko3Rybníkářství je od pradávna činnost, která je úzce spjata s přírodou a životním prostředím, především s vodním prostředím rybníků a s na vodu vázanými ekosystémy. Často se zapomíná, že rybníky byly a jsou stavěny za účelem rybochovným. Navíc vedle tohoto primárního účelu jejich existence přináší řadu dalších pozitivních vlivů na životní prostředí, především pak na diverzitu a kvantitu bioty v dané lokalitě, mikroklima, jakost vod a stabilitu vodního prostředí.

Společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. ve své činnosti dlouhodobě plně respektuje zásady trvalé udržitelnosti vyžívání rybničního ekosystému a uplatňuje principy environmentálně šetrného chovu ryb v rybnících. Režim hospodaření je založen na tradičním způsobu chovu hlavní chované ryby - kapra, založeného na iniciační podpoře tvorby přirozené produkce (planktonu) a jejího udržování v průběhu vegetační sezóny optimálním přikrmováním krmivy rostlinného původu (obilovinami). Řádné využití přirozené potravní nabídky je zajištěno doplňkovými druhy ryb v polykulturní obsádce.

Činnost společnosti a její vliv na ŽP je každoročně vyhodnocován v environmentálním auditu, kdy je především zhodnocen vliv na jakost vod a bilanci živin a jsou zhodnocena v přírodě provedená opatření. Z provedených pozorování a výpočtů lze jednoznačně konstatovat, že při hospodaření je souhrnná roční bilance živin ve vodním prostředí záporná, tzn. že hospodářskou činností je do vodního prostředí vpraveno méně živin v porovnání s objemem živin z vodního prostředí vyjmutých (výlovem ryb, vytěžením sedimentu či transformací v rybničním ekosystému), tedy, že hospodaření v celkové bilanci nemá negativní vliv na jakost vod a není příčinou eutrofizace povrchových vod.eko1

Při údržbě rybničního fondu a při výstavbách nových rybníků jsou realizována opatření k posílení biodiverzity rybničního prostředí – revitalizace rybničních soustav a vodních toků, výstavba nevypustitelných tůní k ochraně batrachofauny, výstavba vodních ploch s navazujícími mokřady, revitalizace a úpravy vodních toků přírodě blízkým způsobem, obnova meandrů, výstavba ostrůvků k hnízdění ptactva, výsadba zeleně, injektáž rákosu v litorálních pásmech apod.

Společnost úzce spolupracuje s českými univerzitami, odbornými institucemi z oblasti ochrany přírody a s organizacemi Českého svazu ochránců přírody a je zapojena v procesech firemního dobrovolnictví. Podporuje rovněž provoz záchranných stanic a již v roce 2000 sama vystavěla 5 raččích rybníků a zahájila program záchranného chovu raka říčního.

rosnickavazkakunkasnuskaeko2eko4

Nepřehlédněte

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

Druh Cena
Kapr živý 120 Kč/kg
Pstruh duhový 175 Kč/kg
Pstruh duhový (nad 0,5kg) 189 Kč/kg
Taška na odnos 10 Kč/ks
Kompletní nabídka...

Aktuality