OP Rybářství

Zde se nacházíte: Rybářství Litomyšl » Informace » OP Rybářství

Společnost využívá k realizaci vybraných projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství.

Euflag

EVROPSKÁ UNIE

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství, Praha 1, poskytl RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. dotaci z programu Operační program Rybářství na projekty:

 

13.výzva

Název projektu :  Oprava a odbahnění rybníků Hluboká

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/18­_013/0000816

Projekt řeší celkovou opravu a rekonstrukci objektů historického vodního díla - dvou průtočných rybníků vedených pod názvem Dolní a Prostřední Hluboká. V rámci projektované akce bude na obou rybnících provedena celková oprava objektu bezpečnostního přelivu, celková oprava spodní výpusti a dále oprava tělesa hráze a rovněž bude provedeno odstranění sedimentů ze zdrží rybníků s jejich uložením na zemědělské pozemky. Realizací celého záměru dojde k zajištění větší bezpečnosti a provozuschopnosti tohoto vodního díla. Hlavním účelem obou rybníků je rybochovné využití, dalšími účely jsou zadržení vody v krajině a rovněž omezený retenční účinek.

 

Název projektu : Investice do Akvakultury

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_0000715

Projekt řeší nákup sil pro uskladnění krmiv, provzdušňovací zařízení- dmychadlo,  sítě, monitoring,váha, informační tabulka.

 

12. výzva

Název projektu :  Pořízení vybavení do rybářství

Nákup rybářského zařízení :

Dopravník - určený pro přepravu materiálu, hnojiv, krmiv - 1 ks

Vyplavovací loď - přeprava krmiv na rybníku na krmiště - 3 ks

Aerační zařízení - zařízení pro provzdušňování ryb na sádkách a pstruhárně.

Zásobník krmiv - uskladnění krmiv (pšenice, krmiv pro ryby) - 4 ks.

Silo Pobočník, Pila, Heřmánek,Starý - jedná se o stacionární plastová sila určená pro krátkodobé uskladnění krmiv pro ryby.

Síť - podložní plůdková na odlov plůdku - 1 ks

Brakovnice -  3 ks

Vanička plastová - přenášení ryb - 10 ks

Káď plastová -  10 ks

Křovinořez -  2 ks

Sekačka na trávu - dálkové ovládání, především sekání v nedostupných prostorách a svazích, hrází - 1 ks

Přívěsný vlečný vůz - pro zázemí pracovníků při strojení, výlovech, nakládkách - 1 ks

Loď plastová - přeprava materiálu, krmiv, hnojiv, zaměstnanců - 4 ks

Modernizace skladu Kameničky - plastová vložka na krmiva - 1 ks.

Informační tabulka - 1 ks

 

11.výzva

Název projektu :   Přepravní souprava na ryby

Číslo projektu :   CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000445

Nákladní vozidlo - navýšení autodopravy o jedno nákladní vozidlo určené především k přepravě ryb. Dojde k efektivnosti přepravy, zrychlení přepravy.

Nákladní přívěs - zajistí navýšení přepravy ryb při jedné jízdě k odběrateli, urychlí přepravu, urychlí sádkování, urychlí se přesun ryb z rybníku na sádky.

Přepravní bedny - budou využity na nákladním přívěsu na přepravu ryb, kvalitní přeprava ryb.

Vaničky na ryby - vaničky jsou určeny k přenosu ryb na vozidla, kde není možnost příjezdu s vozidlem a nákladním přívěsem, dále pak na přenos ryb z rybníka do kádí.

Projekt má dlouhodobý výhled ve využití.


Název projektu : Malý Netřebský rybník – odstranění sedimentů

Číslo projektu :  CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000671

Místo realizace :  566 01 České Žermanice, okres Ústí nad Orlicí a 561 24 Třebovice, okres Ústí nad Orl.

Popis projektu :

Jedná se o odstranění sedimentů z rybníka, plochy zdrže rybníka, a to v množství a rozsahu dle zaměření a zpracovaných příčných řezů zdrže. V současné době je rybník silně zazemněn vrstvou nánosu, který se vytvořil zejména v minulých letech, kdy došlo k dramatickému splachu ornice z okolních zemědělských pozemků a z pozemků, které ovlivňují přítokový náhon do rybníka. Mohutný sediment zároveň ovlivňuje kvalitu rybniční vody, což má negativní dopad na veškeré jeho funkce. Práce jsou charakteru údržby a opravy na stávajícím historickém vodním díle. Odstranění sedimentu proběhne na celkové ploše 5000 m2 o celkovém objemu 1469 m3. Je třeba provést vystruhování bočních částí rybníka s tím, že sediment bude v této fázi v maximální možné míře přeházen k zadní části či k pravému břehu rybníka, kde bude pak následně nakládán na dopravní prostředky. Po hrubém odtěžení nánosů bude provedeno celkové dočištění dna rybníka, provedení úpravy pláně a svahování břehů a na závěr urovnání terénu v místech sjezdů do rybníka do původního stavu. V těchto prostorech budou provedeny urovnávky terénu s případným vyplněním nerovností vhodným materiálem ze dne rybníka. Odtěžením sedimentu dojde k zajištění dostatečného prostoru pro průtok potoka Labuťka. Dojde ke zvýšení užitných vlastností rybníka. Cílem zásahu je obnova tohoto rybníka k plnění veškerých funkcí, zároveň jde o opatření, které zajistí návrat rybníka do původních parametrů z hlediska objemu vody, tedy retence a akumulace a i z hlediska zájmu ochrany přírody, jako je stabilizace vodního prostředí, zabránění zvýšené eutrofizace, a tím zlepšení jakosti vody. Odbahněním rybníka dojde ke zlepšení vodních i ekologických parametrů, rybník bude uveden do dobrého technického a provozního stavu a může tak plnit veškeré svoje funkce řadu dalších let.

Rybářské vaničky plastové v počtu 5 ks, zajistí správnou manipulaci s rybou.

Informační tabulka o získání dotace.

Stroje a zařízení do rybářství

Projekt č. CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000446

Motorové pily - využití na řezání a prořezávání stromů a výmlatků na hrázích rybníků. Současný stav a počet stávajících pil je nedostačující. Zlepší pracovní podmínky obsluhy. Bude odstraněna ruční práce.

Aerace, kesenery, provzdušňovače - budou využity pro zdraví chov ryb, zlepšení kvality vody.

Přepravní bedny na ryby - bedny jsou určeny pro nově zakoupené vozidlo (dopravník) z 5.výzvy.

Vyplavovací loď - určeno pro výkrm ryb v rybnících.

Krmná sila - pro uskladnění krmiv na rybnících. V současné době u jednotlivých rybníků sila chybí a musí se vykrmovat ručně z pytlů.

Kamery - budou využity v okolí sádek Litomyšl a budou monitorovat ostrahu sádek například proti pytlákům a dále pak monitoring rybožravých zvířat.

Informační tabulka - informace o získání dotace.

 

Rekonstrukce prodejny ryb

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/2.0/17­_009/0000384

Rekonstrukce a obnova nádrží na uskladnění ryb v prodejně živých ryb. Vytvoření místa pro nástražní ryby pro sportovní rybolov na sádkách. Elektronická pokladna pro prodejnu živých ryb a prodejní stánky v počtu 3 ks. Prodejní stánek určený pro prodej ryb na hrázích a na místech určených k prodeji mimo sádky Litomyšl – počet 1 ks.


Název projektu :  Provozně technický objekt Havlovice + zařízení

Projekt číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000178 řeší zázemí sádek Havlovice, kde jsou již dnes nevyhovující sociální podmínky pro zaměstnance. Současná budova je velmi stará, zchátralá, mokrá a polně nevyhovující hygienickým podmínkám. Výstavbou novostavby Provozně technického objektu se tyto nedostatky vyřeší. Objekt bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance výrobního střediska Havlovice a dále pro obsluhu místních sádek.

Mobilní aerační zařízení na vzduchování k využití na sádkách. Zařízení zajistí kvalitu vody chovaných a uskladněných ryb.

Bubnová sekačka za traktor bude využita na sekání travin hrází a pozemků v okolí rybníků a sádek. Jedná se o nesené zařízení k traktoru, který vlastníme. Počet - 1 ks.

Vertikální nakladač poslouží k nakládce ryb na nákladní vozidla. Nakladač usnadní nakládání ryb na přistavená vozidla. Zároveň dojde k usnadnění práce zaměstnanců. Počet 1 ks.

Žací loď na sekání travin a rákosu v rybnících a v okolí rybníků. Využití je značné především u rybníků a v rybnících. Počet 1 ks.

Lodní motor s využitím při krmení ryb. Počet 2 ks

Vyplavovací loď pro výkrm ryb na rybnících. Zlepší pracovní podmínky zaměstnanců. Počet 6 ks + 2 ks.

Vozidlo nad 3,50 tuny - jde o užitkové vozidlo s využitím do provozu na obsluhu rybníků a sádek s celkovou hmotností cca 7200 kg.  Počet 1 ks

Vozidlo do 3,50 tuny. Vozidlo bude využito pro výrobní úsek v provozu na obsluhu rybníků a sádek . Užitná nostnost vozidla cca 1050 kg . Počet 2 ks.

Informační tabulka - 1 ks.


Sádky Havlovice

Dojde ke kompletní rekonstrukci a výstavbě sádek. Bude provedeno nové dispoziční a půdorysné řešení velkých sádek v areálu, současně oprava původních a výstavba nových částí komunikace. Rekonstrukcí a výstavbou dojde k plnohodnotnému zhodnocení stavby a jejímu využití na řadu dalších desetiletí. Dále projekt řeší nákup plastových kádí.


Zařízení v rybářství

Nákup zařízení : lodní motor, sítě, oximetr, nákladní přívěs, kesener, silo, nákladní vozidlo, dopravník krmiv

Nákup zařízení přispěje k pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Dojde ke zlepšení životních podmínek a životního prostředí na jednotlivých rybnících pro ryby a další živočichy, vodní akvakulturu. Dojde ke zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců, snížení nákladů na přepravu současného materiálu a rybářského náčiní mezi výrobními úseky. Dojde k výrazné úspoře nákladů na přepravu, lepší manipulaci s krmivy přímo na rybnících, modernizaci přepravy materiálu. Zároveň přispěje ke kvalitnímu uskladnění krmiv. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí. Dojde k zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.

Název projektu:

Vybavení prodejny pro zpracování ryb

Hlavní cíl je zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb

Předmětem projektu je náup můstkové váhy, komorové vakuové baličky, váhy s tiskem etiket, pracovní stůl, nerezová kuchací deska, stacionární chladící zařízení.

Výsledkem projektu je dosáhnout zlepšení prodeje ryb pro veřejnost. Dojde následně ke zlepšení kvality balení a uchování zpracované ryby v chladícím zařízení. Především se jedná o rozšíření nabídky zákazníkovi o kvalitnější a komfortnější nákup ryb.

 

Nepřehlédněte

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

Druh Cena
Kapr výběr 95 Kč/kg
Kapr I.třída 86 Kč/kg
Siven americký 149 Kč/kg
Sumec 229 Kč/kg
Kompletní nabídka...

Aktuality